Uppförandekod

Uppförandekoden (från engelskans Code of Conduct) är riktlinjer för hur vi som företag bedriver vår verksamhet på ett etiskt, socialt och eller miljömässigt riktigt sätt.  Apex Dynamics Swedens uppförandekod bygger på de 10 principer som tagits fram inom ramen för FN:s Global Compact. Uppförandekoden behandlar mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och antikorruption. Dessa områden omfattar de väsentliga delar av det ansvarstagande som är naturligt att ta för koncernens samtliga bolag. De grundläggande principerna i uppförandekoden är:

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

1. Apex Dynamics Sweden stödjer och respekterar skydd för internationella mänskliga rättigheter. 2. Apex Dynamics Sweden är inte delaktigt i brott mot mänskliga rättigheter.

ARBETSRÄTT

3. Apex Dynamics Sweden upprätthåller föreningsfrihet i enlighet med lokal lagstiftning och alla medarbetare är fria att starta eller delta i facklig verksamhet. Apex Dynamics Sweden erkänner rätten till kollektiva förhandlingar avseende anställningsvillkor.

4. Alla former av tvångsarbete är förbjudet och medarbetare har rätt att avbryta sin anställning enligt lokal lagstiftning eller anställningsavtal.

5. Apex Dynamics Sweden tar avstånd från alla typer av barnarbete. Ingen person under 15 år ska anställas och vid särskilt krävande uppgifter krävs att personen är minst 18 år.

6. All diskriminering, oavsett etnicitet, hudfärg, kön, religion, politisk åsikt, nationell härkomst, socialt ursprung, ålder, funktionshinder, HIV/AIDS status, medlemskap i fackförening, och sexuell läggning, ska undvikas vid anställning eller yrkesutövning. Fysiska eller psykiska trakasserier är strängt förbjudna.

MILJÖ

7. Apex Dynamics Sweden stödjer försiktighetsprincipen gällande miljörisker: ”Där det finns hot om allvarlig eller oåterkallelig skada, får brist på fullständig vetenskaplig säkerhet inte användas som ett skäl för att skjuta upp kostnadseffektiva åtgärder för att förhindra miljöförstöring”.

8. Innovativa lösningar som innebär minskad miljöbelastning uppmuntras och Apex Dynamics Sweden tar aktivt initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande.

9. Apex Dynamics Sweden uppmuntrar utveckling och spridning av miljövänlig teknik. Hållbar utveckling är ett nyckelord och Apex Dynamics Sweden arbetar med miljöfrågor utifrån ett förebyggande perspektiv.

ANTI-KORRUPTION

10. Apex Dynamics Sweden arbetar mot korruption i alla dess former, inklusive utpressning och bestickning, samt med att proaktivt utveckla strategier och konkreta program för att ta itu med korruption såväl internt som i koncernens försörjningskedjor.    
Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

phone 075 - 242 44 44

Skicka e-post Skicka e-post